Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart

§1 Postanowienia ogólne

1. System Zastrzegania Kart oraz Portal internetowy www.zastrzegam.pl zostały stworzone na mocy porozumień Związku Banków Polskich z bankami oraz przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego i są własnością Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000104695, o numerze NIP 526-000-09-91, dalej zwanym „ZBP” lub „Administrator Systemu”.
2. Regulamin określa warunku i tryb zastrzegania kart płatniczych w Systemie Zastrzegania Kart (dalej „Usługa”) oraz korzystania z Portalu internetowego www.zastrzegam.pl.
3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
4. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Portalu internetowym objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117 j.t.).

§2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Usługa – dostarczany za pośrednictwem Portalu głosowego System Zastrzegania Kart, działający w oparciu o funkcjonalność rozpoznawanie mowy, ułatwiający Użytkownikowi zastrzeżenie karty poprzez przekierowanie do właściwej infolinii w Banku;
3. Portal głosowy – infolinia dostępna pod numerem 828 828 828;
4. Portal internetowy – strona internetowa www.zastrzegam.pl, mająca na celu informowanie o projekcie i jego promocji;
5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi, będąca posiadaczem Karty płatniczej;
6. Administrator Systemu – Związek Banków Polskich;
7. Bank – Bank wydawca karty płatniczej, której posiadaczem jest Użytkownik;
8. Karta płatnicza – karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175).

§3 Zasady korzystania z Usługi

1. Zastrzeżenie Karty płatniczej, z wykorzystaniem Usługi, Użytkownik może dokonać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
2. Celem dokonania zastrzeżenia Karty płatniczej w Usłudze, Użytkownik winien nawiązać połączenie telefoniczne z Portalem głosowym.
3. Akceptacja regulaminu następuje poprzez kontynuowanie połączenia z infolinią po usłyszeniu wstępnej zapowiedzi.
4. Po nawiązaniu połączenia Portal głosowy poprosi Użytkownika o wskazane nazwy Banku, celem przekierowanie połączenia na infolinię Banku.
5. Po potwierdzeniu przez Portal głosowy nazwy Banku, Użytkownik zostanie poproszony potwierdzenie przekierowania połączenia na infolinię Banku.
6. Po wyrażaniu zgody na przekierowanie połączenia na infolinię Banku, do dalszej procedury zastrzeżenia Karty płatniczej znajdują zastosowanie wewnętrzne procedury danego Banku.
7. Potwierdzenie zastrzeżenia karty następuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego Banku.
8. W przypadku przerwania połączenia z Portalem głosowym Użytkownik, celem dokonania skutecznego zastrzeżenia Karty płatniczej, winien nawiązać ponowne połączenie i przeprowadzić od początku procedurę zastrzeżenia Karty płatniczej.
9. Użytkownik w ramach jednego połączenia może dokonać zastrzeżenia Kart płatniczych wyłączenie w jednym Banku. Celem zastrzeżenia Kart płatniczych w innym Banku, Użytkownik musi ponownie skorzystać z Usługi.

§4 Odpowiedzialność

1. W przypadku nieudanego procesu zastrzeżenia Karty płatniczej z wykorzystaniem Usługi, użytkownik powinien dokonać zastrzeżenia karty poprzez bezpośredni kontakt z Bankiem.
2. Bank ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces zastrzeżenia Karty płatniczej po skutecznym przekierowaniu połączenia przez Usługę na infolinię Banku. Zasady odnoszące się do zastrzegania Kart płatniczych za pośrednictwem infolinii Banku regulują wewnętrzne procedury tego Banku.
3. ZBP informuje, że dane zawarte w Portalu internetowym mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny.
4. ZBP zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Portalu internetowym, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Portalu internetowym oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego portalu z użytkowania w sieci Internet bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zastrzeżenia kart winny być kierowane przez Użytkownika bezpośrednio do Banku.
6. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia połączenia nawiązanego z Portalem głosowym, którego dotyczy dana reklamacja.
7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej informacje dotyczące numeru telefonu, z którego nawiązano połączenie oraz dnia i godziny połączenia.

§5 Płatności

1. Usługa jest bezpłatna dla Użytkownika.
2. Jedyny ponoszony przez Użytkownika koszt związany z usługą to koszt połączenia telekomunikacyjnego na numer 828 828 828, którego operatorem jest firma Exatel S.A., zgodny z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta Użytkownik.

§6 Ochrona prywatności

1. Połączenia Użytkownika z Portalem głosowym są nagrywane od momentu nawiązania połączenia do momentu skutecznego przekierowania rozmowy na infolinię Banku.
2. Połączenia Użytkownika z Portalem głosowym od momentu przekierowania na infolinię Banku nie są nagrywane przez Administratora Systemu, połączenie jest rejestrowane na zasadach określonych przez Bank.
3. Nagrane przez System połączenia mogą być wykorzystane wyłącznie do:
a) podnoszenia skuteczności systemu rozpoznawania mowy;
b) przeprowadzania weryfikacji działania systemu;
c) przeprowadzenia procedury reklamacyjnej
4. Nagrane rozmowy są przechowywane do 60 dni od momentu ich nagrania. Następnie są niszczone.
5. System nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.

§7 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu internetowym.
2. ZBP zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Portalu internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zastrzeżenia karty.